Lover

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1) Norges Judoforbunds (NJF) formål er å fremme judoidretten i Norge, arbeide for dens utbredelse og utvikling, ivareta dens interesser og anseelse, og representere idretten internasjonalt.

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet, mot og respekt.

§ 2 Organisasjon

(1) NJF er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer judoidretten og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). NJF kan organisere idrettslagene i særkretser/regioner, jf. NIFs lov kapittel 7, eller annen organisering godkjent av NJFs styre. Judoregionens grenser fastsettes av NJFs styre.

(2) NJF er medlem av Norges Idrettsforbund, Den Europeiske Judounion (EJU) og Det internasjonale Judoforbundet (IJF).

(3) For regler om NJFs plikt til å overholde NIFs regelverk og vedtak gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

(4) For regler om opptak av nye idretter samt endring av særforbundets navn gjelder NIFs lov § 6-3.

§ 3 Oppgaver og myndighet

(1) For regler om særforbundets oppgaver og myndighet, gjelder NIFs lov §§ 6-2, samt NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

§ 4 Medlemskap, kontingenter og avgifter

(1) Idrettslag som organiserer judoidretten og er medlem av NIF kan søke om å bli medlem i NJF.

(2) Søknad om medlemskap sendes NJF via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte.

(3) NJF kan fastsette kontingenter og avgifter

(4) Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av NJF medfører tap av møterett, stemmerett og forslagsrett til og på judoforbundstinget

(5) Forbundsstyret kan frata idrettslag medlemskapet i NJF dersom laget skylder kontingent eller avgift, ikke overholder NIFs eller NJFs regelverk eller vedtak, eller på annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser.

II. TILLITSVALGTE

§ 5 Kjønnsfordeling

(1) For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til Idrettstinget, gjelder NIFs lov § 2-4.

§ 6 Regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett mv.

(1) For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder § 12 og NIFs lov §§ 2-5, 2-6, 2-7.

§ 7 Inhabilitet

(1) For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.

§ 8 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov §§ 2-9 og 6-6 (5).

§ 9 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.

III. ØKONOMI

§ 10 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

(1) For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.

§ 11 Judoforbundstinget

(1) NJFs høyeste myndighet er judoforbundstinget som avholdes hvert andre år innen utgangen av mai måned.

(2) Ordinært og ekstraordinært særforbundsting gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.

§ 12 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett

(1) Forslagsrett til judoforbundstinget:

 1. a) Styret

 2. b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd

 3. c) Møteberettiget komite/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde

(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på judoforbundstinget:

 1. NJFs styre

 2. 2 representanter fra hver Judoregion

 3. Representanter fra idrettslag etter følgende skala:

  • 1 representant fra lag med inntil 50 medlemmer

  • 2 representanter fra lag med 51-150 medlemmer

  • 3 representanter fra lag med mer enn 151-300 medlemmer

  • 4 representanter fra lag med mer enn 300 medlemmer

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte / ting, eller oppnevnt av styret.

Representasjon beregnes etter Idrettens offisielle aktivitetstall og meddeles organisasjonen samtidig med innkallingen til judoforbundstinget.

For representasjonsrett for idrettslag, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).

NJFs styre fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av NJF. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

(3) Møterett, talerett og forslagsrett på judoforbundstinget i saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:

 1. Kontrollutvalgets medlemmer

 2. Valgkomiteens medlemmer

 3. Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.

 4. NJFs representanter i EJUs/ IJFs råd og komiteer

 5. Æresmedlemmer

(4) Møterett og talerett på judoforbundstinget

 1. Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde

 2. NJFs generalsekretær

 3. Representant fra NIF

 4. Personer som er foreslått valgt inn i styret eller komiteer i forbindelse med dette valget.

§ 13 Judoforbundstingets oppgaver

Judoforbundstinget skal:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.

 2. Velge dirigent(er),

 3. Velge protokollførere

 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen

 5. Godkjenne innkallingen

 6. Godkjenne sakslisten

 7. Godkjenne forretningsordningen

 8. Behandle beretning for NJF, herunder beretninger fra tingvalgte organer.

 9. Behandle NJFs regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors beretning og kontrollutvalgets beretning

 10. Behandle forslag og saker.

 11. Fastsette kontingent.

 12. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.

 13. Engasjere revisor til å revidere NJFs regnskap.

 14. Foreta følgende valg:

 1. NJFs styre med president og visepresident.

 2. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

 3. Kontrollutvalg med leder, minst 1 medlem og minst 1 varamedlem

 4. Valgkomite med leder, minst 2 medlemmer og minst 1 varamedlem.

 5. Representanter til Idrettstinget og møter i de organisasjoner NJF er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

President, visepresident og ledere i komiteer velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. nestleder/varamedlem osv.

For regler om stemmegivningen på særforbundstinget, gjelder NIFs lov § 2-21

§ 14 NJFs styre

(1) NJF ledes og forpliktes av NJFs styre som representerer NJF utad.

(2) Styret er NJFs høyeste myndighet mellom judoforbundstingene, men visse beslutninger kan kun vedtas av judoforbundstinget iht. § 17 og NIFs lov §§ 2-22, jf. 6-6 (5).

(3) Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av NJFs virksomhet hører under styret. Styret skal blant annet sørge for:

 • at NJFs formål ivaretas

 • forsvarlig organisering av NJFs virksomhet og økonomistyring

 • at beslutninger fattes i samsvar med NIFs regelverk og vedtak, NJFs lov og judoforbundstingets vedtak.

(4) Styret skal føre tilsyn med NJFs virksomhet og ev. daglig ledelse, og kan fastsette instruks for generalsekretæren.

(5) Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.

(6) Styret skal oppnevne representanter til Idrettstinget dersom judoforbundstinget ikke har valgt representanter.

(7) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to styremedlemmer forlanger det.

§ 15 Kontrollutvalg og Valgkomite

(1) For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12.[Kontrollutvalget arbeider iht. egen instruks vedtatt av særforbundstinget.]

(2) For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18. [Valgkomiteen arbeider iht. egen instruks vedtatt av særforbundstinget.]

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 16 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff, gjelder NIFs regelverk (NIFs lov kap. 11, NIFs lov kap. 12 og Antidopingregelverk)

§ 17 Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet

Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13

§ 18 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.

§ 19 Lovendring

(1) For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.

§ 20 Oppløsning – Sammenslutning – Utmelding

(1) For regler om oppløsning, utmelding mv., gjelder NIFs lov § 6-6.